Tumblelog by Soup.io
Newer posts are loading.
You are at the newest post.
Click here to check if anything new just came in.

March 20 2012

dss

Jesteś bardzo wiele warta. Gdyby nie to, że trzeba Ci to czasem przypominać - potrafiłabyś być szczęśliwa, bez względu na gówno jakie Cię otacza.

— jonasz kofta "co to jest miłość"
Reposted fromanyonesghost anyonesghost viaEtien Etien
dss
2199 e0e7 420
Reposted fromiamstrong iamstrong vianeedtochange needtochange
dss
dss
9210 16ca 420
dss
dss
Krzyczę 'weź mnie ratuj'  kiedy patrzysz w moje oczy, ale nie chcesz tego słyszeć, nic nie mówisz i odchodzisz
— Bonson
dss
dss
dss
dss
Zastanawiałem się i uznałem, że zostanę dobrym człowiekiem. [...] Przede wszystkim powiedziałem wszystkim, że wyjeżdżam na dwa tygodnie i nie będzie ze mną kontaktu. Uczyniłem tak, gdyż nabrałem podejrzeń, że łatwiej być dobrym człowiekiem, nie utrzymując kontaktu z ludźmi.
— Ignacy Karpowicz
Reposted fromkaqla kaqla viaEtien Etien
dss
Reposted fromnjosnavelin njosnavelin viaEtien Etien
dss

a jeżeli już zawsze będzie tak jak teraz? co wtedy?

— 21:30
Reposted fromtakeyoutomygrave takeyoutomygrave viaEtien Etien

March 11 2012

dss
(...)że w sumie się żyje cudnie! Przestań wyć, przestań wyć, przestań płakać!'
dss
4261 d842 420
Reposted fromrevalie revalie viaradioactive radioactive
dss
8042 b266 420
Reposted fromnadelle nadelle viaradioactive radioactive
dss
alergia
Reposted fromsunrise sunrise viaradioactive radioactive
dss
6069 511d 420
Reposted fromtrnks trnks viaradioactive radioactive
dss
9067 768c 420
Reposted fromaconcagua aconcagua viaradioactive radioactive
dss
dss
7089 9ab2 420
Reposted fromairenaaa airenaaa
Older posts are this way If this message doesn't go away, click anywhere on the page to continue loading posts.
Could not load more posts
Maybe Soup is currently being updated? I'll try again automatically in a few seconds...
Just a second, loading more posts...
You've reached the end.

Don't be the product, buy the product!

Schweinderl